Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Bestyrelsen har enebeføjelse til at træffe beslutning om ydelse af lån og garantier og om optagelse af lån. Den fører tilsyn med, at Banken administreres på forsvarlig måde, og sørger for, at Banken ledes i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten og vedtægterne samt med de almindelige retningslinjer, som styrelsesrådet har fastlagt. Bestyrelsen består af 28 medlemmer og 31 suppleanter. De udnævnes af styrelsesrådet for en periode på fem år. Deres mandat kan fornys. Medlemsstaterne og Europa-Kommissionen udpeger et medlem hver. Suppleanterne udnævnes af medlemsstaterne i forhold til deres kapitalandel og landegruppeaftale. Desuden udpeger Kommissionen en suppleant.

  Med henblik på at øge bestyrelsens faglige sagkundskab på visse områder kan bestyrelsen ved selvsupplering udvides med indtil seks eksperter (tre medlemmer og tre suppleanter) med rådgivende funktion uden stemmeret.

  Beslutninger træffes med et flertal, der består af mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer og repræsenterer mindst 50 % af den tegnede kapital, eller – på klart definerede områder – med mindst 18 stemmer for, som repræsenterer mindst 68 % af den tegnede kapital.

  Formanden for direktionen eller, ved formandens forfald, en af næstformændene leder bestyrelsens møder uden at deltage i afstemningen.

  Centrale oplysninger:

  Undersøger de politikspørgsmål, der opstår i forbindelse med direkte og indirekte kapitalinteresser, som holdes eller erhverves af EIB.

  Drøfter og rådgiver bestyrelsen om Bankens risikopolitikker, herunder politikker, der er relevante for aspekter af EIB-Gruppen.

  Drøfter forslag og udarbejder anbefalinger om budgetanliggender og personaleaflønninger som forberedelse til de efterfølgende drøftelser og afgørelser.

  Bestyrelsens rådgivende gruppe kommer med ikke-bindende udtalelser til EIB's bestyrelse om finansieringsforslag, der vedrører aktiviteter uden for Den Europæiske Union.