Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Svet direktorjev je edini pristojen za odločanje o posojilih, jamstvih in zbiranju sredstev. Zagotavlja, da je upravljanje banke pravilno ter v skladu s Pogodbo, njenim statutom in splošnimi direktivami sveta guvernerjev. Svet direktorjev ima 28 direktorjev in 31 namestnikov direktorjev. Imenuje jih svet guvernerjev za obdobje petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Vsaka država članica imenuje po enega direktorja, enega pa Evropska komisija. Namestnike direktorjev imenujejo države članice glede na svoj delež v kapitalu in sporazum o ustanovitvi. Enega namestnika predlaga tudi Komisija.

  Če svet direktorjev na katerem področju potrebuje širše strokovno znanje, lahko kooptira največ šest strokovnjakov (tri direktorje in tri namestnike), ki se kot svetovalci brez glasovalnih pravic udeležujejo njegovih sej.

  Svet direktorjev odloča z večino najmanj ene tretjine članov, ki imajo pravico glasovanja in predstavljajo najmanj 50 % vpisanega kapitala, na jasno določenih področjih pa s kvalificirano večino, za katero je potrebnih osemnajst glasov za in 68 % vpisanega kapitala.

  Seje sveta direktorjev vodi predsednica ali v njeni odsotnosti eden od podpredsednikov upravnega odbora, upravnega odbora, ki pa ne glasuje.

  Ključne informacije:

  Obravnava vprašanja neposrednih in posrednih kapitalskih udeležb, ki jih ima ali jih je pridobila EIB.

  Obravnava politike tveganj banke, vključno s tistimi, ki so pomembne z vidika skupine EIB, in v zvezi z njimi svetuje svetu direktorjev.

  Obravnava predloge in daje priporočila glede proračuna in prejemkov zaposlenih v okviru priprav za nadaljnjo razpravo in odločitve.

  Svetovalna skupina daje svetu direktorjev EIB nezavezujoča mnenja o predlogih za financiranje, ki se nanašajo na dejavnosti zunaj Evropske unije.