Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Bankens råd består av ministrar utsedda av var och en av de 27 medlemsstaterna, vanligtvis finansministrar.

  Det fastställer riktlinjerna för kreditpolitiken, godkänner årsbokslutet och balansräkningen, beslutar om bankens deltagande i finansiering utanför EU och om kapitalökningar. Bankens råd utser dessutom ledamöterna i styrelsen, direktionen och revisionskommittén.

  Läs mer om ersättningen till ledamöterna i EIB:s stadgeenliga organ.

  Två oberoende kommittéer rapporterar varje år till bankens råd.

  Fattar beslut om eventuella intressekonflikter för nuvarande och tidigare ledamöter i styrelsen, direktionen och revisionskommittén, och lämnar yttranden i andra etiska frågor

  Ger icke bindande yttranden om kandidaternas lämplighet att utföra en ledamots uppgift i direktionen eller en ledamots eller observatörs uppgift i revisionskommittén

  Revisionskommittén är ett oberoende organ och lyder direkt under bankens råd.

  Kalender

   
     von    Ergebnissen