Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Одитният комитет е независим орган, пряко подчинен на Съвета на гуверньорите, който отговаря за удостоверяване на правилното извършване на операциите на банката и воденето на нейните счетоводни книги по надлежния ред.

    След одобряване на финансовите отчети от Съвета на директорите, Одитният комитет представя своите одитни становища по тях. Докладите на Одитния комитет за резултатите от неговата работата през предходната финансова година се изпращат на Съвета на гуверньорите заедно с годишния доклад на Съвета на директорите.

    Състав (към 24 юни 2024 г.)

    Одитният комитет се състои от шестима членове, назначени от Съвета на гуверньорите. В допълнение, трима наблюдатели подпомагат комитета при изпълнение на неговите задачи и отговорности.

    На фокус