Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Revīzijas komiteja ir neatkarīga struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta Valdei un atbild par pārbaudēm, vai bankas operācijas un grāmatvedības uzskaite tiek veikta pienācīgā veidā.

    Tiklīdz Direktoru padome apstiprina finanšu pārskatus, Revīzijas komiteja sniedz savus atzinumus par tiem. Revīzijas komitejas ziņojumi par tās iepriekšējā gada darba rezultātiem tiek iesniegti Valdei kopā ar Direktoru padomes gada pārskatu.

    Sastāvs (kopš 24.06.2024.)

    LV Revīzijas komitejas sastāvā ir seši locekļi, kurus ieceļ Valde. Papildus tam komitejai tās uzdevumu un pienākumu izpildē palīdz trīs novērotāji.

    Svarīgākās publikācijas