Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Komitet Kontroli i Audytu jest niezależnym organem odpowiedzialnym bezpośrednio przed Radą Gubernatorów. Jego zadaniem jest weryfikacja operacji i ksiąg Banku.

    W momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę Dyrektorów Komitet Kontroli i Audytu wydaje oświadczenie w tej sprawie. Sprawozdania Komitetu Kontroli i Audytu o wynikach jego działalności w poprzednim roku finansowym są przedkładane Radzie Gubernatorów wraz ze sprawozdaniem rocznym Rady Dyrektorów.

    Skład (na dzień 24.06.2024 r.)

    Komitet Kontroli i Audytu składa się z sześciu członków mianowanych przez Radę Gubernatorów. Oprócz tego troje obserwatorów wspiera Komitet w realizacji jego zadań i obowiązków.

    Najważniejsze dokumenty