Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

    Výbor audítorov je nezávislý orgán zodpovedajúci sa priamo rade guvernérov a je zodpovedný za overovanie, či operácie banky boli vykonané a či boli jej účtovné knihy vedené správnym spôsobom.

    V čase schvaľovania finančných výkazov správnou radou vydáva výbor audítorov svoje vyhlásenia týkajúce sa výkazov. Správy výboru audítorov s výsledkami jeho práce v priebehu predchádzajúceho roka sa doručujú rade guvernérov spolu s výročnou správou správnej rady.

    Zloženie (k 24. júnu 2024)

    Výbor audítorov sa skladá zo šiestich členov menovaných radou guvernérov. Výboru popritom pomáhajú pri výkone jeho úloh a povinností traja pozorovatelia.

    V centre pozornosti