Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Direktorite nõukogul on ainuvolitus võtta vastu otsuseid laenuandmise, garantiide ja laenuvõtmise kohta. Lisaks panga tegevuse nõuetekohasuse jälgimisele tagab direktorite nõukogu, et panka juhitakse vastavalt asutamislepingule ja põhikirjale ning juhatajate sätestatud üldistele suunistele. Direktorite nõukogus on 28 direktorit ja 31 asedirektorit. Nad nimetatakse ametisse juhatajate poolt viieks aastaks ja nende ametiaega saab pikendada. Iga liikmesriik nimetab ametisse ühe direktori ja Euroopa Komisjon samuti ühe. Asendusliikmed nimetatakse ametisse liikmesriikide poolt vastavalt nende kapitaliosalusele ja liikmeslepingule. Komisjon nimetab samuti ühe asendusliikme.

  Selleks et laiendada direktorite nõukogu asjatundlikkust teatavates valdkondades, võib nõukogu kaasata oma töösse maksimaalselt kuus eksperti (kolm direktorit ja kolm asedirektorit), kes osalevad nõukogu koosolekutel ilma hääleõiguseta nõustaja rollis.

  Otsused võetakse vastu hääleõigust omavate ja vähemalt 50% märgitud kapitalist esindavate liikmete vähemalt ühe kolmandiku suuruse häälteenamusega või selgelt määratletud valdkondades vähemalt 18 poolthäälega, mis esindavad minimaalselt 68% märgitud kapitalist.

  Halduskomitee president või tema puudumisel üks asepresidentidest juhatab direktorite nõukogu koosolekuid, aga ei hääleta neil.

  Oluline teave:

  Komitee tegeleb poliitiliste küsimustega, mis tulenevad otsestest ja kaudsetest kapitaliosalustest, mis kuuluvad EIP-le või mille EIP omandab.

  Komitee arutab panga riskipoliitikat, sealhulgas EIP Grupi aspektide puhul olulist poliitikat, ning nõustab direktorite nõukogu sel teemal.

  Komitee arutab eelarve- ja töötasuküsimusi puudutavaid ettepanekuid ja teeb vastavaid soovitusi, et valmistuda asjaomasteks aruteludeks ja otsusteks.

  Nõuanderühm esitab EIP direktorite nõukogule mittesiduvaid arvamusi rahastamisettepanekute kohta, mis puudutavad tegevust väljaspool Euroopa Liitu.