Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Rada Dyrektorów ma wyłączne prawo podejmowania decyzji dotyczących zaciągania i udzielania kredytów oraz gwarancji. Nadzoruje właściwe zarządzanie Bankiem i zapewnia kierowanie Bankiem zgodnie z postanowieniami Traktatu, Statutu i ogólnymi wytycznymi Rady Gubernatorów. W skład Rady Dyrektorów wchodzi dwudziestu ośmiu dyrektorów i trzydziestu jeden zastępców. Mianuje ich Rada Gubernatorów na odnawialną kadencję trwającą pięć lat. Każde państwo członkowskie mianuje jednego dyrektora, swojego przedstawiciela ma także Komisja. Zastępców nominują poszczególne państwa członkowskie w zależności od ich udziału w kapitale Banku i umowy w sprawie podziału mandatów. Jednego zastępcę wyznacza również Komisja.

  Ponadto — aby poszerzyć wiedzę i kompetencje w niektórych dziedzinach — Rada Dyrektorów może przyjąć w swój poczet maksymalnie sześciu ekspertów (trzech członków i trzech zastępców), którzy będą uczestniczyć w jej posiedzeniach w charakterze doradczym, bez prawa głosu.

  Decyzje podejmowane są większością głosów co najmniej jednej trzeciej członków uprawnionych do głosowania i reprezentujących co najmniej 50% subskrybowanego kapitału lub, w jasno określonych obszarach, przy co najmniej osiemnastu głosach za, reprezentujących co najmniej 68% subskrybowanego kapitału.

  Posiedzeniami Rady Dyrektorów kieruje przewodnicząca Komitetu Zarządzającego lub, w przypadku jej nieobecności, jeden/jedna z wiceprzewodniczących, bez prawa głosu.

  Podstawowe informacje:

  Analizuje kwestie dotyczące polityki wynikające z bezpośrednich i pośrednich udziałów kapitałowych posiadanych lub nabywanych przez EBI.

  Omawia kwestie dotyczące polityk Banku w zakresie ryzyka, w tym polityk istotnych z punktu widzenia Grupy EBI, i doradza Radzie Dyrektorów w tym zakresie.

  Omawia wnioski i wydaje zalecenia dotyczące budżetu i wynagrodzeń pracowników w ramach przygotowań do kolejnych debat i decyzji.

  Ta grupa doradcza Rady Dyrektorów wydaje Radzie Dyrektorów EBI niewiążące opinie na temat wniosków o finansowanie dotyczących działalności poza Unią Europejską.