Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Styrelsen har ensam befogenhet att fatta beslut om lån, garantier och upplåning. Förutom att se till att banken drivs på ett korrekt sätt, säkerställer den att banken leds i enlighet med bestämmelserna i fördraget och stadgan, samt med de allmänna riktlinjer som har fastställts av bankens råd. Styrelsen består av 28 ledamöter och 31 suppleanter. De utses av bankens råd för en period av fem år som kan förlängas. En ledamot nomineras av varje medlemsstat och en nomineras av kommissionen. Suppleanter nomineras av medlemsstaterna beroende på deras kapitalandel och valkretsavtal. En suppleant nomineras även av kommissionen.

  För att utvidga styrelsens fackkunskaper på vissa områden kan högst sex experter adjungeras (tre ledamöter och tre suppleanter), som deltar i styrelsemöten som rådgivare utan rösträtt.

  Beslut fattas med en majoritet bestående av minst en tredjedel av de röstberättigade ledamöterna, vilka ska representera minst 50 procent av det tecknade kapitalet eller, inom klart definierade områden, med minst arton röster för, vilket motsvarar minst 68 procent av det tecknade kapitalet.

  Ordföranden för direktionen eller, i dennes frånvaro en av vicepresidenterna, ska leda styrelsemöten men ska inte rösta.

  Nyckelinformation:

  Undersöker de policyfrågor som uppstår i samband med direkta och indirekta kapitalandelar som innehas eller förvärvas av EIB.

  Diskuterar och ger råd till styrelsen om bankens riskpolitik, inklusive de policyer som är relevanta för aspekter rörande EIB-gruppen.

  Diskuterar förslag och ger rekommendationer i budgetfrågor och i frågor som rör personalens löner och ersättning som förberedelse för de efterföljande debatterna och besluten.

  Styrelsens rådgivande grupp ger icke bindande yttranden till styrelsen om finansieringsförslag som gäller verksamhet utanför Europeiska unionen.