Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Rada Gubernatorów składa się z ministrów (przeważnie ministrów finansów) ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.

  Organ ten ustala wytyczne w zakresie polityki kredytowej, zatwierdza roczne sprawozdanie i bilans oraz decyduje o udziale Banku w operacjach finansowania poza Unią Europejską i o podwyższeniu kapitału. Mianuje również członków Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Audytu.

  Dowiedz się więcej na temat wynagrodzenia członków organów statutowych EBI.

  Coroczne sprawozdania składają Radzie Gubernatorów dwie niezależne komisje:

  Podejmuje decyzje w sprawie potencjalnych konfliktów interesów obecnych i byłych członków Rady Dyrektorów, Komitetu Zarządzającego oraz Komitetu Kontroli i Audytu, jak również wydaje opinie w innych kwestiach etycznych.

  Wydaje niewiążące opinie na temat predyspozycji kandydatów do pełnienia funkcji członka Komitetu Zarządzającego oraz członka lub obserwatora Komitetu Kontroli i Audytu.

  Komitet Kontroli i Audytu to niezależny organ odpowiedzialny bezpośrednio przed Radą Gubernatorów.

  Kalendarz

   
   Resultats    sur