Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Is é an Coiste Bainistíochta buanchomhlacht feidhmiúcháin coláisteach an Bhainc. Naonúr comhaltaí a bhíonn air. Faoi údarás an Uachtaráin agus faoi threoir an Bhoird Stiúrthóirí, déanann sé maoirseacht ar reáchtáil an BEI ó lá go lá, ullmhaíonn cinntí do na Stiúrthóirí agus déanann cinnte de go gcuirtear na cinntí sin i bhfeidhm. Is í an tUachtarán a dhéanann cathaoirleacht ar chruinnithe an Choiste Bainistíochta. Is don Bhanc amháin atá comhaltaí an Choiste Bainistíochta freagrach; ceapann an Bord Gobharnóirí iad, tar éis moladh a fháil ón mBord Stiúrthóirí, go ceann téarma in-athnuaite sé bliana.

  De réir Reacht an Bhainc, is í an tUachtarán Cathaoirleach an Bhoird Stiúrthóirí freisin.

  An cás mar a bhí an: 01/05/2024

  Luach saothair

  Socraítear luach saothair chomhaltaí Chomhlachtaí Rialaithe an BEI de réir rialacha agus rialacháin ar leith.

  An Cód Iompraíochta

    Baineann an Cód Iompraíochta seo le comhaltaí Choiste Bainistíochta an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta. Leagtar amach ann na rialacha is infheidhme ó thaobh eitic agus iompar gairmiúil de.