Recherche Fr menu fr ClientConnect
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

  Upravljački odbor stalni je izvršni kolegij Banke. Sastavljen je od devet članova. Pod nadležnošću predsjednice Banke i pod nadzorom Upravnog vijeća, nadgleda svakodnevno poslovanje EIB-a, priprema odluke za potrebe članova Upravnog vijeća i vodi brigu o njihovoj provedbi. Sjednicama Upravljačkog odbora predsjeda predsjednica Banke. Članovi Upravljačkog odbora odgovaraju isključivo Banci. Imenuje ih Vijeće guvernera na prijedlog Upravnog vijeća, i to na razdoblje od šest godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

  Prema Statutu Banke, predsjednik/predsjednica Upravljačkog odbora ujedno je i predsjednik/predsjednica Upravnog vijeća.

  Stanje na dan: 01/05/2024

  Naknada za rad

  Naknada za rad članova upravnih tijela EIB-a utvrđena je u skladu s posebnim pravilima i propisima.

  Kodeks ponašanja

    Ovaj Kodeks ponašanja primjenjuje se na članove Upravljačkog odbora Europske investicijske banke. U njemu se utvrđuju pravila kojima se uređuju pitanja profesionalne etike i ponašanja.