Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  От учредяването си през 1958 г. банката на ЕС е инвестирала над един трилион евро. И докато действията в областта на климата са част от всичко, което правим,  в нашите дейности акцентираме върху следните приоритетни области:

  • климат и околна среда,
  • сближаване,
  • иновации, цифровизация и човешки капитал,
  • малки и средни предприятия,
  • устойчиви градове и региони и
  • устойчива енергия и природни ресурси.

  ЕИБ работи в тясно сътрудничество с други институции на ЕС в името на европейската интеграция, за да насърчава развитието в ЕС и да допринася за политиката на ЕС в над 160 страни по света.

  Чрез звеното ЕИБ Глобал, създадено през 2022 г., за да увеличи въздействието на нашето финансиране за развитие, ние помагаме за справяне с глобалните предизвикателства и за създаване на предпоставки за растеж и възможности на всички континенти.

  Някои факти
   

  Седалище и история

  Създадена в Брюксел през 1958 година, през 1968 г. ЕИБ се мести в Люксембург. Запознайте се с нашата история и научете повече за нашите сгради

  Факти и цифри

  Групата на ЕИБ обръща особено внимание на въздействието. Запознайте се с оценка на макроикономическия принос от нейната дейност в Европа и основни нормативни данни

  Нашите предложения

  Предлагаме заемигаранциидялово участие и консултантски услуги. Научете повече за нашите финансови продукти

  Къде развиваме дейност

  Работим в повече от 160 страни както в ЕС, така и извън него. Вижте нашите проекти

  Европейски инвестиционен фонд

  ЕИФ се специализира в областта на малки и средни предприятия и инвестиции в рисков капитал. Научете как подкрепяме малки дружества и тези със средна капитализация

  Нашите служители

  Понастоящем ЕИБ има повече от 4 000 щатни служители в   Люксембург и във външните представителства. Научете повече за начина на работа с нас

  Нашата дейност

  Ние сме най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите източници на финансиране в областта на климата. Подкрепяме проекти, които спомагат за постигане целите на ЕС. Научете повече

  Нашите проекти

  Подпомагаме финансирането на големи и малки инвестиционни проекти в съответствие с политическите цели на ЕС. Запознайте се с нашите проекти в Европа и света

  Справяне с глобалните предизвикателства

  Според нас, никога не е било толкова наложително да се предприемат многостранни действия и ефективно да се подкрепя развитието и растежа извън Европа. Разберете как ЕИБ и нейните партньори си сътрудничат

  Финансиране на ЕИБ

  Акционерното участие на всяка държава членка в капитала на банката се определя от нейната икономическа позиция в ЕС към момента на присъединяване. Вижте разпределението на капитала на ЕИБ

  Нашите ресурси

  ЕИБ е финансово независима и привлича средства чрез емитиране на облигации на капиталовите пазари. Първокласният ни кредитен рейтинг ни позволява да привличаме средства при изгодни условия. Научете повече за нашите ресурси и „зелени облигации“

  Нашите клиенти

  Отпускаме заеми на >публичния и на частния сектор. Ние подпомагаме малки дружества чрез местни банки, докато дружествата със средна капитализация могат да получат помощ пряко за инвестиции в научни изследвания и развитие. Научете за продуктите и услугите на банката

  ЕИБ накратко

  ЕИБ е сред най-големите многостранни финансови институции в света, която съдейства на икономиките да процъфтяват, създава работни места и насърчава равенството. От 1958 г. досега ЕИБ е предоставила заеми и експертна помощ по хиляди проекти в над 160 държави.