Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

    Одитният комитет е независим орган, пряко подчинен на Съвета на гуверньорите, който отговаря за удостоверяване на правилното извършване на операциите на банката и воденето на нейните счетоводни книги по надлежния ред.

    След одобряване на финансовите отчети от Съвета на директорите, Одитният комитет представя своите одитни становища по тях. Докладите на Одитния комитет за резултатите от неговата работата през предходната финансова година се изпращат на Съвета на гуверньорите заедно с годишния доклад на Съвета на директорите.

    Състав (към 27 юни 20022 г.)

    Одитният комитет се състои от шестима членове, назначени от Съвета на гуверньорите за срок от шест последователни финансови години без право на преназначаване.

    На фокус