Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

    Výbor pro audit je nezávislý orgán, který odpovídá přímo Radě guvernérů. Jeho úkolem je prověřovat, zda jsou řádně prováděny operace banky a zda je řádně vedeno její účetnictví.

    Výbor pro audit předkládá vyjádření k finančním výkazům při jejich schvalování správní radou. Zprávy o činnosti výboru pro audit za předchozí rok se zasílají Radě guvernérů spolu s výroční zprávou správní rady.

    Složení (k 27. 6. 2022)

    Výbor pro audit se skládá ze šesti členů jmenovaných Radou guvernérů na funkční období šesti po sobě jdoucích rozpočtových let. Členové nemohou být jmenováni opakovaně.

    V centru pozornosti